دسته: واحد عمرانRSS
بازدید شهردار جویبار از اجرای عملیات روکش آسفالت کمربندی حاجی زاده
۹ خرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

بازدید شهردار جویبار از اجرای عملیات روکش آسفالت کمربندی حاجی زاده

بازدید دکتر همت محمد نژاد شهردار جویبار به همراه کارشناس های سازمان مدیریت برنامه ریزی استان مازندران و مهندس طالشی مسئول عمران و آقای مرتضی زاده ذیحساب طرحهای تملک از اجرای عملیات روکش آسفالت کمربندی حاجی زاده