نصب المان ميلاد امام رضا (ع) در ميدان امام (ره) و ميدان كشتي