قوانین و مقررات

مجموعه کامل قوانین و مقررات
مربوط به شهرداری

فصل اول – در تاسیس شهرداری
ماده ۱ – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفـر بـالغ باشـد شـهرداری تاسـیس مـی گـردد .
تبصره ۱ – در هر نقطه ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت
آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و
چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلـوم شـود عـوارض وصـولی تکـافوی هزینـه
شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محـل بـرای اداره امـور شـهرداری درآمـد
جدیدی نمی تـوان تهیـه نمـود وزارت کـشور مجـاز اسـت شـهرداری ایـن قبیـل نقـاط را منحـل نمایـد .
تبصره ۲ – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنـین
برای چند محل که به ی