اسامی شهرداران

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات تاریخ تولد شماره و تاریخ حکم شهردار تاریخ استعفاء یا اتمام خدمتی شهردار محل خدمت اولیه شهردار
۱ گلچین پنجم ابتدایی ۱۳۴۰/۸/۱ ۱۳۴۸/۱۲/۲۹ شهرداری قائمشهر
۲ اسکندری دیپلم ۱۳۴۹/۱/۱ ۱۳۵۵/۱۲/۲۹ کارخانه
۳ وفائی دیپلم ۱۳۵۶/۱/۱ ۱۳۵۷/۴/۱۶ دادگستری
۴ رمضانعلی غریبی (سرپرست) سیکل ۱۳۱۵ ۱۳۵۷/۴/۱۷ ۱۳۵۷/۶/۱۶ شهرداری جویبار
۵ حسن کیانی لیسانس ۱۳۲۱ ۱۳۵۷/۶/۱۷ ۱۳۵۸/۲/۳ کارشناس قضائی دعاوی ژاندارمری
۶ ذکراله متولی لیسانس ۱۳۵۸/۲/۳-۹۷۰۵ ۱۳۵۸/۹/۲۸ اداره بهداری و بهزیستی
۷ محمد علی گردان فوق دیپلم ۱۳۲۳ ۱۳۵۸/۹/۲۹-۱۶۴۲۴/۵ ۱۳