معرفی شهر

 

موقعیت شهرستان جویبار روی نقشه استان مازندران

آثار و شواهد مکتوبی که بتواند از ساکنین اولیه شهر جویبار فعلی اطلاعاتی به ما بدهد وجود ندارد.

اما در مورد سکونت، زندگی و تمدن در مازندران از بررسیهای تاریخی و باستانی بعمل آمده معلوم شد که شرایط زندگی انسانهای دوره پارینه سنگی میانه و پارینه سنگی جدید در این استان نیز دیگر مناطق فلات ایران بوده است.

سابقه سکونت در منطقه مازندران به حدود ۱۰۰۰۰ سال پیش می‌رسد ودر قرن اول هجری قمری قسمت اعظم منطقه تحت سکونت قرار گرفت.