تصاویر تاریخی

امامزاده درویش محمد شاه

سقا خانه ابوالفضل حیدرآباد

تکیه تاریخی کردکلا