ارتباط با شهرداری

ارتباط با شهرداری جویبار 

مخابرات : ۰۱۱۴۲۵۳۱۰۰۴ -۰۱۱۴۲۵۳۱۰۰۳ – ۰۱۱۴۲۵۴۲۴۲۴

آدرس : مازندران – جویبار – خیابان شهرداری