ارتباط با شهرداری

ارتباط با شهرداری جویبار 

مخابرات : ۰۱۱۴۲۵۳۱۰۰۴ -۰۱۱۵۳۱۰۰۳ – ۰۱۱۴۲۵۴۲۴۲۴

آدرس : مازندران – جویبار – خیابان امام (ره)- خیابان شهرداری