ارتباط با شهردار

علی یاری سراجی شهردار شهر جویبار 

تلفن دفتر : ۰۱۱۴۲۵۳۱۰۰۲